ATA Karnesi nedir,ATA Karnesi için gerekli evraklar neler?


0

Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. ATA Karnesi, gümrük beyannamesi yerine geçen, eşyayı tanımlayan ve teminat hükmünde olan uluslararası geçerliliğe sahip bir belgedir.

ATA Karnesi nedir,ATA Karnesi hangi rejimde alınır ?

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)’nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir. Ülkemizde birçok firma ATA karnesi ile işlemleri yapmaktadır.Yine ülkemizde TOBB, kefil kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir.


ATA Karnesi hangi rejimde alınır ?

ATA Karnesi ibrazı suretiyle Türkiye’ye geçici ithali yapılacak eşyaya ilişkin olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır. Geçici ithali talep edilen eşyanın ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler kapsamında getirilebilecek eşya listesinde yer alması ve belirtilen şartları taşıması zorunludur. ATA Karnesi, beyanname yerine geçen bir belge olduğundan, ayrıca geçici giriş beyannamesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Karne hamilinden açık tebligat adresinin ve kimlik bilgilerinin bildirilmesi istenir ve ibraz edilmesini müteakip karnenin geçerlilik süresi içerisinde olmak kaydıyla tescili yapılır.

ATA karnesi rejim şartı nedir ?

Rejim şartına göre ATA karnesi ile malzeme gönderen firmaların süre sonunu iyi takip etmeleri önerilir. Rejim şartlarına uygunluğun takibi için, giriş gümrük idaresi tarafından her ayın ilk iş günü cari hesap defterinin kontrolü yapılarak, yurtta kalma süresi sona eren ancak, yurtta katma süresi tamamlandıktan 20 (yirmi) gün geçtiği halde çıkış parçası gelmemiş olan karne kapsamı eşya için ithalat vergileri ve ödenmesi gereken sair vergilerin tahsili için aşağıdaki işlemler yapılır.

ATA Karnesi geçerlilik süreci ne kadar ?

ATA karneleri, her ülkede resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar tarafından düzenlenir ve geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 1 yıldır. Karnenin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanımı talep edildiğinde, mevcut karnenin süresinin uzatılması mümkün değildir. Bununla birlikte, teminat aranmaksızın yeni bir ATA karnesi ile eşyanın kullanımına devam edilebilir.

ATA Karnesi hangi eşyalar için kullanılır ?

 • Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler
 • Sergi, Fuar, Toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek eşyalar
 • Mesleki Malzeme
 • İnsani amaçlarla ithal edilen eşya
 • Yolcu beraberi giden eşyalar
 • spor malzemeleri
 • hayvanlar
 • turistik tanıtım malzemeleri

ATA Karnesi nasıl temin edilir ?

Herhangi bir kişi veya kuruluşun, ATA karnesi kullanabilmesi için önceden onayı gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adedi ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Ticaret
ve/veya Sanayi Odalarından birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı ilgili Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir

ATA karnesi almak için gerekli evraklar hangileridir ?

 • ATA Karnesi ücreti makbuzu
 • Proforma Fatura
 • İmza Sirküleri

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

BANKA ANTETLİ KAĞIDI

Sayı : Tarih :

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Ankara

        .................................... Adreste bulunan  ................. Şirketin ATA Karnesi ile yurt dışına götüreceği/göndereceği eşya hususunda eşyaların geçici kabulü için ATA karneleri hakkında gümrük sözleşmesinde belirtilen geçici kabul veya transit için tespit edilmiş şartlara riayet etmemesi halinde ATA karnesi kapsamı eşya için ödenmesi gerekli giriş vergileri ve sair meblağ için teminat tutarı olan DÖVİZ CİNSİ (Euro veya usd) XX.XXX,00 ( yazı ile ) ‘nı bankamız garanti ettiğinden protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı firmanın transit şartlarına riayet etmemiş olduğunu bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlu sıfatıyla banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

“İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.”

BANKA , Şube
Yetkili İmzalar

TAAHÜTNAME ÖRNEĞİ

Konya Ticaret Odası’ndan aldığımız TR-………..(burası boş bırakılacak size vereceğimiz ATA karnesi numarasını biz burada dolduracağız) numaralı ATA Karnesi ile geçici ihraç ettiğimiz eşyayı aynen ve eksiksiz olarak yurda geri getireceğimizi, ATA Karnesi koçanlarını ilgili gümrük idarelerine usulü uyarınca imza ettirip mühürleteceğimizi, bu işlemlerde eksik olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, ayrıca anılan karne ile ilgili olarak Türk ve yabancı gümrüklerce Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığı ile talep edilecek gümrük, vergi ve resimleri ile ortaya çıkabilecek her türlü ödeme yükümlülüğünü gerek karnenin Kurumumuzda bulunduğu sürece, gerekse karnenin iadesinden sonra itiraz etmeden ve hukuk yollarına başvurmamıza gerek kalmaksızın, derhal ve tamamen ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Tarih:
Şirket Adı:
Şirket Yetkilisi:
İmza:

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANTETLİ KAĞIT

                                                    Konya,00/00/2012 

Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü’ne ,

Sayın İlgili,

00/00/2012 – 00/00/2012 tarihleri arasında ÜLKE’de gerçekleştirilecek olan …………………….. amaçlı sergilenmek üzere ekte Proforma da belirtilen malzemelerin ATA Karnesi ile gönderilmesi için ilgili belgelerin düzenlenmesi konusunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla, Şirket Yetkilisi

Herhangi bir kişi veya kuruluşun, ATA karnesi kullanabilmesi için önceden onayı gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adedi ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından birisine müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı ilgili Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

ATA karnesi kabul eden ülkeler hangileridir ?