Cumhuriyet nedir? Cumhuriyetin ilanının önemi


0

Cumhuriyet, kelime anlamı olarak lisanımıza Arapça “cumhur” sözcüğünden gelmiş olup, cumhur kelimesi halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelmektedir. Ayrıca, milleti ifade etmek içinde kullanılmaktadır..Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe sözlük’ünde “Cumhuriyet” kelimesinin anlamını: Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu,halkın kararlarının uygulandığı ve bunu belirli süreler için seçtiği mebuslar aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi olarak tanımlamıştır. Cumhuriyet; “Seçilmiş liderin idaresi altında bulunan devlet. Millet hakimiyetine yaslanan devlet şekli.” olarak da tarif edilebilmektedir.

Cumhuriyet nedir?

Cumhuriyet, halkın seçimi sonucu başlarına seçtiği ve egemen kıldığı bir kişi tarafından onların kararlarının yürürlüğe sunulmasına yardımcı olunan ve halkın gücünü gösteren bir siyasi görüş biçimidir. Cumhuriyette egemenlik bir kişiye yani zümreye ait değil bütün halka ait olarak bilinir. Cumhuriyetle idare edilen ülkelerde, ulusun başında belli bir süreliğine seçilen Cumhurbaşkanı bulunur. Yasama gücünü kullanan Meclis ise halkın oylarıyla seçilen mebuslardan oluşur. Cumhuriyet rejiminde yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirine karşı bağımsızdır. Türkiye’de cumhuriyet rejimine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile geçilmiş, ancak cumhuriyet, resmen 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanı nasıl oldu?

Türkiye’de Cumhuriyet yönetimine geçiş devlet ve halk için en önemli tarihlerden biri olarak bilinir. Cumhuriyet,29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; ancak 23 Nisan 1920 tarihinin, Cumhuriyet yönetiminin de fiilî başlangıcı olduğunu söylemek gerekir.23 Nisan 1920’de “egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu” ilân edilmiş; ulusun seçtiği TBMM‘nin denetimindeki hükümet, ulusun kaderini belirlemek üzere çalışmaya başlamıştır. Bu gelişmelere karşın, Padişahlık ve Saltanatın hukuken kaldırılması için 1922 yılına kadar beklemek gerekmiştir.TBMM, 1 Kasım 1922 gecesi verilen bir kararla, “Halifelik”le “Saltanatı” birbirinden ayırmış; Saltanatı kaldırmıştır.Cumhuriyet’in ilânından sonra, Halife’nin, iktidar odağı haline getirilmesi için çalışmalar başlayınca, 3 Mart 1924 tarihinde de Halifelik kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin ilanının önemi nedir?

  • Milli mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenliğin sağlanması istikametinde en mühim adımlardan biri atılmıştır.
  • Yeni Türk devletinin İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Paşa İlk Parlamento Başkanı Fethi Okyar ilk başbakanı ise İsmet İnönü olmuştur.
  • Ulusal egemenliği ve demokrasiyi daha iyi uygulayabilmek için Cumhuriyet kurulmuştur.
  • Yeni Türk devletinin rejimini kesinleştirmek ve bu konudaki tartışmalara nihayet vermek.
  • Parlamento Hükümeti sistemi terk edilip Bakanlar Kurulu sistemine geçilmiştir. Böylelikle devlet siyasetlerinin daha uzunca ömürlü olması sağlanmıştır.
  • Yürütme işlerinin daha çabuk inşa edilmesi sağlanmıştır.
  • 1921 anayasasında en mühim değişiklikler Cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir.