İslamiyette Mezhepler ve Diğer Mensuplar Hakkında Bilgiler


0
2 paylaşım

İslamiyette hepimizin düzenli olarak tercihe göre veya atalarından gelen geleneğe göre uyması gerekilen kurallar veya ibadetler vardır. Bunlar bizim mezhep seçimimize göre şekillenir. Mezhep anlam olarak gidilecek yol ve inanç olarak anlamlandırılır. Ehl-i sünnet, terim olarak, inanç ve dinî yaşayışını Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in sünnetine göre gerçekleştiren ana topluluk demektir. Tabirin tam adı “Ehl-i sünnet ve’l-cemaât”tır. Burada “ehl-i sünnet” ifadesi ile Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabın anlayış ve uygulamaları, “cemaat” sözüyle de Müslümanların ana kitlesi kast edilmektedir.Dolayısıyla ehl-i sünnet inanç ve ibadet konularıyla siyasi alanda Hz. Peygamber’in ve sahabesinin yolunu izleyen Müslüman çoğunluğu ifade etmektedir. Amelde hak olarak bilinen 4 adet mezhebimiz vardır. Bunlar : hanefi,maliki,şafii,hanbelidir. Diğer inanış biçimi yani mensuplar ise Alevilik olarak ayrılır.

-Sünnilik :Peygamber efendimizin ölümünden sonra 4 halifenin doğruluğunu kabul eder ve onlara saygı duyarlar. Sunni mezhebinde olan kişiler herhangi bir kişinin soyundan gelerek onun imameti hakkında bir fikir söylemez. Kerbela olayının doğruluğunu kabul etse de sunniliklte kerbela olayının acı bir durum ile anılmasını desteklemez. Sünniler Hz Muhammed S.A.V yaptığı hareketleri yapar,ibadetlerini benimser ve bunları sünnet olarak görürler.

Müslümanlıkta 4 Mezhep Hangileridir 

-Hanefi Mezhebi :Mezhebin kurucusu İmam-ı A‘zam Ebû Hanîfe’dir (rh.). Hicri 80 (M. 699) yılında Kufe’de doğmuş, 150’de (M. 767) Bağdat’ta vefat etmiştir. Aslen varlıklı bir aileden gelen İmâm-ı A‘zam hazretleri, ilim öğrenme ve öğretmenin yanında ticaretle de meşgul olmuştur. Ticari hayatı, günlük meseleleri iyi bilmesine, ihtiyaçları yakından tanıyıp problemleri kolay ve isabetli çözmesine yardımcı olmuştur.Bu mezhebin anlayışı çoğunlukla hadislerle fikirlerin beraber hareket etmesine dayanır. Çoğunlukla uygulandığı yerler Türkistan,Türkiye Balkanlar,Pakistan ve Hindistan olarak bilinir.

-Maliki Mezhebi :Mezhebin kurucusu İmam Malik’tir (rh.). Hicri 93 (M. 711) yılında Medine’de doğmuş, 179 (M. 795) yılında yine Medîne’de vefat etmiştir. Mezhebin en önemli özelliği, İmam Mâlik’in, o günün ilim merkezi durumunda olan Medine halkının uygulamasına büyük ehemmiyet vermesidir. Ona göre, Medinelilerin ameli, mütevatir sünnet (en kuvvetli sünnet) hükmündedir. Mezhep genellikle Mısır ve Kuzey Afrika’da yaygındır. İmam Mâlik, ehl-i hadis veya ehl-i Hicaz fıkhının temsilcisidir.

-Şafii Mezhebi :Mezhebin kurucusu İmam Şâfiî’dir. Hicri 150 tarihinde (M. 767) Filistin’in Gazze şehrinde doğmuş, 204’te (M. 819) de Mısır’da vefat etmiştir (rh.). İmam Mâlik’ten Hicaz fıkhını, Ebû Hanîfe’nin talebesi olan İmam Muhammed’den de Irak fıkhını öğrendi. Mezhebinin en önemli özelliği, âdeta Hanefî ile Mâlikî fıkhının terkibi/sentezi (birleşimi) niteliğinde olmasıdır. Şâfiî mezhebi genellikle Mısır, Suriye, Irak, Horasan’da yaygındır. Ayrıca Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde de epeyce mensubu bulunmaktadır.Günümüzde Şafii mezhebinin kuralları oldukça katı bir şekilde uygulanmaktadır.

-Hanbeli Mezhebi :Mezhebin kurucusu İmam Ahmed b. Hanbel’dir (rh.). Hicri 164’te (M. 780) Bağdat’da doğmuş, 204’te (855) de yine Bağdat’ta vefat etmiştir. İmam Ahmed b. Hanbel ibadet ve muamelat konularında iki ayrı usûl benimsedi. Mezhep genellikle Hicaz, Filistin, Mısır gibi ülkelerde yaygındır.

Diğer Mensuplar Hakkında Bilgiler 

Alevilik :Alevilik Türkiye‘de sünnilikten sonra gelen en çok mensubu olan islami inanıştır. Eski irani inanıçlarıdan Yazdanizm ve yaresan inancından turemiş islamla sentezlezmiş bir tasafuvi inanç sistemidir. Ezidilik ile Zerdüştlüklede örtüşen bir çok ilkesi vardır. Yazdanizim, Yaresan ve Ehly hakk inanç sistemlerinin anadolu versiyonudur. oysa inanç sistemindeki tanrıyı tanımlama ve diğer bir çok dogması, kurumlaşma yapısı veya ibadet biçimi islami uygulamalarla pek örtüşmez. Ama zamanla bölgelere göre sunni veya şii asimilasyonlarla bu mezheplere daha yaklaşmalarda söz konusudur.

Türkiye’de en çok Alevi köyü yaklaşık 560 Alevi köyü ile Sivas ilindendir. Daha sonra ise Tunceli ili gelmektedir. Ardından da, Erzincan, Tokat ,Malatya, Çorum illeri gelmektedir. Etnik olarakta Anadoluda en çok kurmançca konuşan sonrada, zazaca konuşan halkların arasında yaygındır. Bunları
Türkmenler ve daha sonrada Arap etnitesine bağlı olanlar izler sayıca. Anadolu dışında ise batı İran ve kuzey ıraktaki alevilerin (yarsan, kakai, ehli hakk) %90 ından fazlası kürt unsurlardır. Bugun İranın doğusunda Horasan‘da küçük bir alevi populasyonu vardır ve tamamı kürt kökenlidir. Genelde daha dağlık merkezi otoritelerin ulaşamadığı bölgelerde yaygındır.

  • Alevilik, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ve Ehl-i Beyt, Oniki İmamları önemseyen Şiiliğin Onikicilik ile ortak noktalara sahip bir yoldur.]
  • Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç varlığın birliğidir.
  • Alevîlik’te tanrının insan dâhil evrendeki her şeyin içinde olduğu inanışı vardır.

Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen, Kuran‘ın şekline değil, özünü kabul ettiklerini belirten, amacı “Seyr-ü süluk” (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur. Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimine denir. Ene-l Hak (Arapça: أَنَاْ الْحَق‎), “Hak’tan gayrı degilim” demektir. “Ben Tanrı‘yım” anlamına gelmez. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, “Ben Haktan ibaretim, ancak Hak benden ibaret degil” denebilir.Yaşamın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak, insan-ı kâmil olup, özüne dönmek olarak tanımlamaktadır. Mürşid, Pîr ve Rehber huzurunda ikrar verilerek Dört Kapı Kırk Makam aşamasından geçilir. Alevi ibadetinin  uygulandığı mekân Cemevidir.

Alevilerde İbadet

Aleviler, Hz .Muhammed’in son Peygamber olduğuna, Hz. Ali’nin ise Veliliğine (ya da İmamlığına) inanırlar. Türk Alevileri, ibadetlerini cem evinde yaparlar. Kadir Gecesi ‘ni bağlayan günlerde üç gün ve Muharrem ayında ise 12 gün oruç tutarlar. Muharremden sonra da üç gün Hızır Orucu tutarlar. Muharrem orucundan evvel üç gün Masumu Paklar orucunu tutarlar.Türk Alevileri kendi içinde bir çeşit hiyerarşi oluşturmuştur. Örneğin “yol”a gönül vermiş olana “talip” denir. Kişi, yolun kurallarını yerine getirip bilgi düzeyini arttırdıkça yükselir. Alevilik’te “yol” denen deyimin temelini dört kapı 40 makam anlayışı oluşturmaktadır. Sırasıyla şeriat, tarikat, marifet ve hakikat dört kapıyı oluşturmaktadır. Bu kapıların hepsinin “alt bölüm” olarak niteleyebileceğimiz on‘ar tane makamı vardır. Bütün kapı ve makamların kendi içinde bir anlamı bulunmaktadır. Şeriat kapısı, özetle doğru inanç ve doğru yaşam tarzıdır ve toplumdaki her bireyin inanç ve yaşam kurallarını düzenler. Tarikat kapısı ise tarikata hizmet etmek, Aleviliğin kurallarına özen göstermektir. Marifet kapısı ise bir nevi kendisi için kuralları aşıp başkaları için de birşeyler yapabilmek, fedakar olabilmektir. Hakikat kapısı, bütün dünyevi kaygıları aşıp kişinin Tanrı ile arasındaki sırra nail olması demektir.

Cem Evinde İbadet  Nasıl Olur 

Cem, toplu halde ettikleri ibadetin adıdır. Kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir.Alevilerde Cemde bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Ceme başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir Dede nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir.