Müslüman nasıl olunur?


0

Müslüman,toplum içerisinde islam dinine mensup kişi anlamına gelmektedir.Sünni, Şii ve Mutezili mezhep inancına göre, Allah’a ve Allah’ın birliğine, Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna inanan kimselere denir. İslam dininin farklı mezheplerinde Müslüman kavramı üzerine çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Müslümanlarda, bazı inançlar gibi tek tanrılı yani,bir Tanrının varlığına inanır.Dünya üzerindeki her insan fıtratı gereği farklı dinlere mensup olarak gelmişlerdir. İnsan tabiatına, akl-ı selîme ve sağduyuya aykırı olan inançsızlık ise daha çok inat, büyüklenme, şımarma, taassup, cehâlet, taklit ve kültürel çevre gibi ârızî durumlardan kaynaklanır.Dininde aklı ve tercihleri gereği din değiştirebilir. Peki müslüman nasıl olunur?

Müslüman nasıl olunur ?

Müslümanlık,ergenlik döneminde çocuğu müslümanlaştırmak yerine onun yaratılıştan getirdiği tabiî hâlini muhafaza etmeye çalışırlar. Bu sebeple İslâm’da, ergenlik çağına ulaşan çocukların dine girişini simgeleyen bir tören yoktur. İslâm’ın bu anlayışı, aynı zamanda insanın doğuştan Allah’ı tanıma kabiliyetine sahip olduğuna işaret eder. O hâlde ihtidâ eden (hidâyete eren) kişi, fıtratını hatırlamış ve ona dönmüş demektir.

Müslüman olurken okunacak dualar hangileridir ?

İslamı kabul etmek için ilk öncelikle okunacak dualar mevcut ve aynı zamanda kişinin islama kabul edilmesi için bu duayı okuması şarttır.

Kelime-i Şehadet Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”

Kelime-i Şehadet Anlmaı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür” diye kelime-i şehâdet getirmek sûretiyle Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed r’in peygamberliğini kabul etmektir. Bunun herhangi bir törenle veya dinî bir kurumun huzûrunda gerçekleştirilmesi gerekmez.

Müslüman olan kişilerin önceki günahları temizlenir.

 • “–Allah, (müslüman olanların) câhiliye döneminde yaptığı hatâları affeder.Şimdi sen hayatına yeniden başla!” buyurdu. (Dârimî, Mukaddime, )
 • Allah’ın kullarını ne kadar çok sevdiğini anlamak için bu müjde bile kâfidir. Kaldı ki, Kur’ân-ı Kerîm’i ve hadîs-i şerîfleri okudukça, Allah’ın rahmetinin bizi hava gibi kuşatıp Güneş gibi ısıttığını bütün canlılığıyla hissederiz.
 • Cenâb-ı Hakk’ın, hidâyete eren kullarına büyük bir lûtfu daha vardır. O da, daha önce yaptığı hayır ve hasenât türünden amellerini, îmân ettiği anda kabul buyurup amel defterine yazmasıdır. Hâlbuki îmân etmeden önce yaptığı iyilikler, Allah tarafından kabul edilmiyordu ve küfür üzere ölseydi âhirette onlardan hiçbir şekilde istifâde edemeyecekti. Îmân ettiğinde ise geriye dönük olarak bütün amelleri kabul edilmiş oldu.

Müslüman olan kişi ilk ne yapmalıdır ?

 • Yeni müslüman olan kişiden ilk olarak gusül abdesti al­ması, daha sonra da dinin temel esasla­rını öğrenmesi beklenir. İslâm’a aykırı bir tedâî/çağrışım yapmıyorsa ismini değiştirmesi şart değildir. Ayrıca erkeklerin sünnet olması tavsiye edilir.
 • Ashâb-ı kirâmın haber verdiğine göre, bir kimse müslüman olduğu zaman Rasûl-i Ekrem (s.a.v) ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

Allahümmağfir lî verhamnî vehdinî ve âfinî verzuknî: Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ihsân eyle!” (Müslim, Zikir, 35)

 • İslâm’a yeni giren bir insan, önceki müslümanların sahip olduğu hakların tamamına sahip olur ve onlarla eşit seviyede tutulur. Kendisine, dinini öğrenip yaşama husûsunda gerekli yardım ve müsâmaha gösterilir.

Müslüman olmak için İslamın şartlarını da bilmek gerekir :

Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir.

Namaz kılmak

İslam dinine göre, Müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyurulan ibadet.

Oruç tutmak

İslamın üçüncü şartıdır. Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır.

Zekat vermek

Sahip olunan malın ve paranın kırkta birini sadaka olarak dağıtmak.

Hacca gitmek

(Müslümanlar için) hac zamanı hac amacıyla Mekke’ye giderek Kâbe’yi ziyaret ve tavaf etmek

İmanın şartları nelerdir ?

 • Allah’a inanmak : Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez.
 • Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır:
  – Vücud,
  -Kıdem,
  -Beka,
  -Vahdaniyyet,
  -Muhalefet-ün lil-havadis,
  -Kıyam bi-nefsihi
 • Meleklerine inanmak : Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler. Meleklerin kanatları var, ama, nasıl olduğunu bilemeyiz.
 • Kitaplarına inanmak : Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere inmiştir:
  -Tevrat, Musa aleyhisselama,
  -Zebur, Davud aleyhisselama,
  -İncil, İsa aleyhisselama,
  -Kur’an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama
 • Peygamberelere inanmak
 • Ahiret günün bir gün olacağına inanmak
 • Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak